Contoh: Proposal Kegiatan Pesantren Kilat Ramadhan 1437 H / 2016 M

0
242

PROPOSAL KEGIATAN PESANTREN KILAT RAMADHAN 1437 H / 2016 M

A.       PENDAHULUAN
Bulan Ramadhan adalah merupakan bulan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan Allah SWT. Pada bulan tersebut juga merupakan salah satu media tarbiyah/pendidikan yang diperuntukkan kepada umat yang beriman untuk melatih diri agar menjadi hamba Allah yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Agar nafsu yang notabene cenderung terhadap hal-hal yang buruk, mengarah ke jalan setan, dapat diarahkan dan menjadi kekuatan untuk dapat mendekatkan diri kepada jalan yang diridloi dan dirahmati Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an surat Yusuf ayat: 53 yang berbunyi:
…  إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى …
Artinya: … Sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada yang buruk kecuali apa yang dirahmati Tuhanku … (QS. Yusuf: 53)

      Bulan Ramadhan juga merupakan merupakan bulan dimana Allah SWT melipat gandakan pahala bagi setiap hamba-Nya yang berbuat amal shaleh dengan lipatan yang tidak dapat dihitung dengan hitungan manusia. Hal tersebut sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi :

 … كل عمل بن أدم  يضاعف بعشر وسبع مأة ضعف إلا الصوم  يدع  شهوته وطعامه وشرابه  من أجلي ألصيام   لي وأنا أجزي به  …
Artinya: … Setiap amal (shaleh) bani Adam dilipatkan sepuluh dan tujuh ratus kelipatan kecuali puasa, (orang yang berpuasa) meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya untuk menuju-Ku (Allah). Puasa adalah untuk-Ku dan Aku (Allah sendiri) yang memperhitungkan/memberikan pahalanya …  
Dengan mencermati keutamaan-keutamaan bulan Ramadhan sebagaimana tersebut di atas, maka kita akan menjadi hamba Allah yang merugi bilamana kita tidak dapat mengisi dan memanfaatkan bulan Ramadhan ini dengan melatih diri (tarbiyatun-nafsi) dan  memperbanyak amalan-amalan serta kegiatan yang positif sebagai bentuk investasi kekayaan kita yang sebenarnya (amal shaleh) sebagai bekal hidup kita di dunia sampai di akhirat kelak.
Disamping itu kita juga punya tanggungjawab yang besar untuk mengantar, mendidik dan membimbing adik-adik kita agar kelak menjadi seseorang yang memiliki kemampuan mengendalikan hawa nafsunya dan mempunyai dorongan dan motivasi yang tinggi untuk senantiasa beramal shaleh serta menjadi putra-putri yang shaleh dan shalihah di masa yang akan datang. Agar tujuan yang mulia tersebut dapat tercapai maka kita perlu membuat bentuk formula kegiatan-kegiatan yang dapat mengantar dan mengarahkan adik-adik kita guna tercapainya tujuan yang mulia tersebut.
B.       LATAR BELAKANG
Kita semua mengetahui bahwa pada masa sekarang ini terjadi kemerosotan kepribadian dan akhlaq dari semua lini masyarakat yang disebabkan dari dampak negatif dari kemajuan dunia informasi baik elektronik maupun cetak dan globalisasi yang tidak bisa dibendung lagi. Sehingga sangat mudah mempengaruhi pola pikir, kepribadian dan akhlak siswa.
Oleh sebab itu dari paparan di atas yang berkenaan dengan momen Ramadhan dengan berbagai fungsi dan fadilah-fadilahnya serta peranan dan tanggungjawab kita sebagai pendidik yang harus dapat mengantar, mendidik dan membimbing adik-adik kita di lingkungan Rt 010 agar kelak menjadi seseorang yang memiliki kemampuan mengendalikan hawa nafsunya dan mempunyai dorongan dan motivasi yang tinggi untuk senantiasa beramal shaleh serta menjadi putra-putri yang shaleh dan shalihah di masa yang akan datang.
Agar tujuan yang mulia tersebut dapat tercapai maka kita perlu membuat bentuk formula kegiatan-kegiatan yang dapat mengantar dan mengarahkan adik-adik kita guna tercapainya tujuan yang mulia tersebut. Rencana kegiatan yang akan kita adakan pada bulan Ramadhan ini adalah “Pesantren Kilat”, dan diakhiri dengan buka bersama.
D.   MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Pesantren Ramadhan 1437 H ini adalah :
1. Menumbuh kembangkan Keimanan dan ketaqwaan melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT;
2.  Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan peserta dapat terjadi perubahan sikap baik ucapan, tindakan atau perbuatan dan juga perubahan rohaninya yang tak terlupakan sepanjang hayatnya.
3.  Mendidik peserta agar memiliki kompetensi dalam hal akhlak mulia, sesuai dengan Al Quran dan Sunah Rosul.
4. Membangkitkan dorongan dan motivasi yang tinggi untuk senantiasa beramal shaleh serta menjadi putra-putri yang shaleh dan shalihah di masa yang akan datang.


E. NAMA KEGIATAN
     Pesantren Kilat Ramadhan 1437 H / 2016 M.
F. WAKTU PELAKSANAAN
     …. Juli dan …. Juli 2016, Pukul 08:00 WIB hingga selesai.
G. TEMPAT PELAKSANAAN
     Mushallah Al-Mu’min Rt 010/002, Wadassari.
H. PESERTA KEGIATAN
     Adik-adik lingkungan sekitar Rt 010/002, Wadassari.


I. SUSUNAN KEPANITIAAN
     Ketua                                                 :
     Wakil                                                 :
     Sekretaris                                         :
     Bendahara                                       :
     Koordinator                                     :
     Seksi-seksi
                 -Seksi Perlengkapan          :
                 -Seksi Konsumsi                  :
                 -Seksi Dokumentasi           :


J. PENUTUP
Demikian Proposal Pesantren Kilat Ramadhan ini kami buat. Kami berdo’a dan mohon restu kepada semua pihak semoga Allah SWT selalu meridhoi kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan selamat. Kami berharap bantuan juga dari pihak-pihak terkait demi suksesnya pelaksanaan program ini.
Ketua,                                                                                                  Koordinator,